Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si vás informovať o spracovaní vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25.05.2018 (ďalej len "Nariadenie").

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe, dobe spracovania, príjemcoch vašich osobných údajov a o vašich s tým súvisiacich právach.

Táto informácia je uverejnená na našich webových stránkach www.gurmeko.sk a www.dobrekoreniny.sk a môžete sa tak k nej v budúcnosti kedykoľvek vrátiť.

 

A. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1. Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť GurmEko, s.r.o., so sídlom Počernická 264, 250 73 Radonice, identifikačné číslo: 25133284, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 52462 (ďalej len "správca") .

2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:
a) adresa na doručovanie: GurmEko, s.r.o.- organizačná zložka, Bystrická cesta 45, 34 01 Ružomberok, Slovenská republika.
b) adresa elektronickej pošty: finance@gurmeko.eu

3. Správca informuje, že menoval poverenca na ochranu osobných údajov v zmysle čl. 37 a nasl. nariadenia. Je ním Ing. Miroslav Švancara.

B. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že:

a) takéto spracovanie je nevyhnutné na oprávnený záujem správcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to konkrétne spočívajúce v:
a. zabezpečenie ochrany majetku, ako aj ochrany proti neodôvodnenému uplatňovaniu nárokov voči správcovi;
b. vybavovanie otázok;
c. vybavovanie sťažností;
d. podpore obchodnej činnosti správcu, hlavne formou rozosielania elektronických obchodných oznámení správcu jeho zákazníkom, pričom voči takému rozosielaniu je možné podať námietku (viac informácií viď kapitola NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU);

b) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, a to konkrétne najmä pre:

a. vybavovanie reklamácií podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa;
b. plnenie povinností uložených správcovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

c) spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenie; alebo

d) na spracovanie ste udelili súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to konkrétne:
a. súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom registrácie na e-shope správcu; či
b. súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania elektronických obchodných oznámení správcu, ak nie ste jeho zákazníkom; či
c. súhlas s uverejnením vašej fotografie na webovej stránke správcu
www.gurmeko.sk

C. ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účelom spracovania vašich osobných údajov pri vašom nákupe na e-shope správcu je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi vami a správcom, vrátane doručenia zakúpeného tovaru a prípadného následného riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. Na účely realizácie nákupu, resp. predaja v rámci e-shopu tak správca vykonáva spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná a dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej), údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar.
2. Účelom spracovania vašich osobných údajov pri vašej registrácii na e-shope správcu je pohodlnejšie nakupovanie bez nutnosti v budúcnosti opätovne vyplňovať rovnaké údaje pri odoslaní objednávky, ako sú už zadané pri registrácii. Na účely registrácie tak správca spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná a dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej).
3. Na účely vybavenia reklamácie správca spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná a dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej), údaje o reklamovanom tovare, ako aj údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.
4. Na vyriešenie sťažností správca spracováva vaše nasledujúce osobné údaje (v závislosti na spôsobe podania sťažnosti): meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, údaje uvedené subjektom v sťažnosti.
5. Za účelom poskytovania telefonickej alebo e-mailovej podpory správca spracováva vaše nasledujúce osobné údaje (v závislosti na spôsobe podania otázky): meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, údaje uvedené subjektom v otázke.
6. Na účel priameho marketingu správca spracováva vaše nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa.
7. Na účely uverejnenia fotografií správca spracováva vaše nasledujúce osobné údaje: meno, mesto, fotografie.
8. Správca vaše osobné údaje spracováva automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, popr. zamestnancov príjemcov (k príjemcom pozri nižšie).
9. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

D. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje, ktoré o vás správca spracováva, pochádzajú z týchto zdrojov:
a) údaje ste poskytli správcovi najmä v súvislosti s uzavretím zmluvy či v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov;
b) údaje pochádzajú za svojím účelom kompatibilných verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako sú napr. obchodný register a živnostenský register.

E. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania uzavretej zmluvy a ďalej po premlčaciu dobu akéhokoľvek nároku zo zmluvy vyplývajúceho a ďalej potom počas predpísanej archivačnej doby.
2. Vaše osobné údaje budú správcom tiež spracovávané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov.
3. Ak však správca vaše osobné údaje spracúva na základe vášho súhlasu, potom také osobné údaje sú u správcu uložené najdlhšie po tú dobu, na ktorú ste mu udelili svoj súhlas s takýmto spracovaním, t.j. spravidla po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby.

F. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Príjemcovia vašich osobných údajov sú zasielateľské spoločnosti, ďalej subjekty podieľajúce sa na realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, prevádzkovatelia ponúkajúci technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát, prevádzkovatelia ponúkajúci dodávateľské a reklamačné služby, subjekty poskytujúce analytický softvér a reklamný priestor.
2. Príjemcovia vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné orgány verejnej moci v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
3. Správca nemá v úmysle odovzdávať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii okrem odovzdania spoločnosti GOOGLE, Inc., ktorá sa prihlásila k dodržiavaniu tzv. Štítu EÚ-USA na ochranu súkromia (viac informácií viď
https://policies.google.com/).

G. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

1. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je však nutnou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy so správcom a na jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.
2. Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte voči správcovi nasledujúce práva:

a) Právo na prístup
Môžete správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracováva.
Spoločnosť GurmEko, s.r.o. informácie o správe osobných údajov poskytne subjektu údaje na základe doručenej písomnej žiadosti. Poskytnutie informácií je bezplatné, ak sa nepreukáže, že žiadosť je neopodstatnená alebo neprimeraná alebo má opakujúci sa charakter. V takom prípade má spoločnosť GurmEko, s.r.o. nárok požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť túto žiadosť. Pri pochybnostiach v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby má spoločnosť GurmEko, s.r.o. právo požadovať poskytnutie dodatočných informácií, ktoré povedie k dostatočnému potvrdeniu totožnosti fyzickej osoby.
Spoločnosť GurmEko, s.r.o. poskytne požadované informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Informácie sa poskytnú vždy v takej forme, v akej bolo o ne požiadané (elektronicky, teda e-mailom alebo v listinnej podobe).

b) Právo na opravu

Môžete požiadať správcu o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracováva.

c) Právo na výmaz
Môžete správcu požiadať, aby vymazal vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b. odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
c. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
d. vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;
e. vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako správcu vzťahuje;
f. vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracovania
Môžete správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a. popreli ste presnosť vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
b. spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
c. správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
d. vzniesli ste námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
V prípadoch spracovania osobných údajov založených na súhlase alebo zmluve a spracovávaných automatizovane máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste správcovi poskytli, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

f) Právo na odvolanie súhlasu
Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste správcovi udelili súhlas, kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. Informácie k odvolaniu súhlasu v jednotlivých prípadoch spracovania vašich osobných údajov nájdete viac informácií v kapitole ODVOLANIE SÚHLASU.

g) Právo vzniesť námietku
Môžete voči správcovi kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov vykonávaného na základe oprávneného záujmu správcu a na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu správcu. O práve vzniesť námietku v jednotlivých prípadoch spracovania vašich osobných údajov nájdete viac informácií v kapitole NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU.
h) Právo byť informovaný
Máte právo byť správcom informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, kedy je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb vrátane vás.
i) Právo vo vzťahu k automatizovanému spracovaniu
Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.
j) Právo podať sťažnosť

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované Nariadenie, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava , E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , webové stránky: www.dataprotection.gov.sk

3. Za účelom uplatnenia svojich práv podľa Nariadenia či v prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností sa môžete obrátiť na spoločnosť GurmEko, s.r.o. prostredníctvom e-mailu finance@gurmeko.eu alebo písomne na adrese GurmEko, s.r.o.- organizačná zložka, Bystrická cesta 45, 34 01 Ružomberok, Slovenská republika.

4. Spoločnosť GurmEko, s.r.o. preverí každú sťažnosť a o výsledkoch vyšetrovania sťažovateľa informuje najneskôr do 30 dní od doručenia sťažnosti. Ak by si vybavenie sťažnosti vyžadovalo dlhšiu dobu, bude sťažovateľ o predĺženej lehote zisťovania sťažnosti informovaný písomne.

H. ODVOLANIE SÚHLASU

1. Akýkoľvek súhlas, ktorý ste spoločnosti GurmEko, s.r.o. udelili, môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať, a to nižšie uvedenými spôsobmi.
2. Súhlas so zasielaním elektronických obchodných oznámení správcu možno odvolať buď:
a) kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom obchodnom oznámení alebo
b) zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu finance@gurmeko.eu alebo
c) zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu GurmEko, s.r.o.- organizačná zložka, Bystrická cesta 45, 34 01 Ružomberok, Slovenská republika.
3. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súvislosti s vašou registráciou na e-shope možno odvolať buď:
a) zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu finance@gurmeko.eu alebo
b) zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu GurmEko, s.r.o.- organizačná zložka, Bystrická cesta 45, 34 01 Ružomberok, Slovenská republika.

4. Prípadné vaše odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov však nebude mať účinky na spracovanie, ktoré prebehlo pred odvolaním vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

I. NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU

Proti spracovaniu vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, ktoré je vykonávané bez vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek voči správcovi bezplatne vzniesť námietku, a to e-mailom na e-mailovú adresu finance@gurmeko.eu alebo písomne na adresu GurmEko, s.r.o.- organizačná zložka, Bystrická cesta 45, 34 01 Ružomberok, Slovenská republika.

J. UKLADANIE COOKIES A SPRACOVANIE IP ADRESY

1. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré si ukladá internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Možno tak spoznať, ktoré stránky ste navštívili, či ste prihlásení alebo ste vypĺňali nejaký formulár.
2. Webové stránky správcu www.dobrekoreniny.sk a www.gurmeko.sk ukladá v súlade so zákonmi cookies do zariadení svojich návštevníkov.
3. Čo sa týka platnosti cookies, na webovej stránke správcu www.dobrekoreniny.sk a www.gurmeko.sk sa vyskytujú:
a) krátkodobé cookies (tzv. "session cookie") - platí po dobu vašej návštevy na stránkach a niekoľko minút po opustení stránok;
b) dlhodobé cookies (tzv. "persistent cookie") - platí niekoľko dní až mesiacov, spravidla kým ich manuálne neodstránite zo svojho prehliadača. Uľahčujú nastavenie stránok.
4. Používaním webovej stránky správcu www.dobrekoreniny.sk a www.gurmeko.sk súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Väčšina prehliadačov má povolené prijímanie súborov cookies z východiskového nastavenia. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojich webových prehliadačov. Návody nájdete tu:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Android