Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I. - Úvodné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na týchto webových stránkách (ďalej len „eshop“) je obchodná spoločnosť GurmEko s.r.o., Cukrovarská 580, Praha 9 196 00 - GurmEko s.r.o. - organizačná zložka, So sídlom: Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 342 705, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Po, vložka č. 10267/L, konajúca prostredníctvom vedúcej organizačnej zložky GurmEko s.r.o., Ingrid Mydliarovej (ďalej len ako “predávajúci").

 

Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a osobou, ktorá navštívila eshop za účelom prehliadania a zakúpenia ponúkaného tovaru (ďalej len ako „kupujúci“).

 

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami predávajúceho. Kupujúci svojou návštevou eshopu a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s týmito obchodnými podmienkami riadne a včas oboznámený a súhlasí s nimi. Odoslaním objednávky podľa čl. II. kupujúci prejavuje svoj súhlas, aby bola časť zmluvy o zakúpení tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“) medzi ním a predávajúcim určená týmito obchodnými podmienkami.

Článok II. Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach eshopu.

Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru, meno a priezvisko alebo označenie obchodnej firmy kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nimi kupujúci disponuje, emailový a telefonický kontakt kupujúceho, adresa bydliska, miesta podnikania či sídla kupujúceho, dodacia adresa kupujúceho. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje tiež objednávka kupujúceho, ktorý je zaregistrovaný na internetových stránkach eshopu.

 

Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Doručenie automatizovanej emailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, odoslaným kupujúcemu do 7 dní od doručenia objednávky.

 

Kupujúci môže v lehote do 7 dní od doručenia objednávky túto objednávku písomne odvolať. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob alebo dočasnej nedostupnosti tovaru. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

Článok III. Kúpna cena za tovar a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar je uvedená v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky.

Kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy, vrátane prípadnej ceny dobierky, bude uvedená v objednávke ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.

 

V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za tovar, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku kupujúceho.

 

Kúpna cena je splatná

a) do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou,

b) v deň prebratia tovaru kupujúcim v prípade platby pri dodaní tovaru na dobierku.

Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude priložené k odosielanému tovaru, prípadne bude toto potvrdenie odoslané na emailovú adresu kupujúceho. Kupujúci za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená tiež elektronicky.

Článok IV. Dodacie podmienky

Spôsob prepravy a dodacia lehota sú uvedené v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ kupujúci svoju objednávku uskutoční prostredníctvom emailu, informácie podľa predchádzajúcej vety budú kupujúcemu oznámené taktiež v rámci písomnej komunikácie s predávajúcim.

Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr

a) v lehote 2 pracovných dní od úhrady kúpnej ceny tovaru v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou, pričom deň doručenia objednávky sa do lehoty nezapočítava.

b) v lehote 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade dodania tovaru na dobierku, pričom deň doručenia objednávky sa do lehoty nezapočítava.

 

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Ak kupujúci neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho bydliska, miesta podnikania alebo sídla.

Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prebratia.

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť obalu a obsah zásielky. Kupujúci je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Kupujúci v takomto prípade neuplatňuje práva zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu, ale práva zo zodpovednosti za škodu zavinenú prepravcom.

 

Článok V. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prebratia objednaného tovaru, a to za použitia nasledujúceho formulára odoslaného v písomnej podobe na adresu predávajúceho spolu s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny:

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Adresát:

 

GurmEko s.r.o. - organizačná zložka, so sídlom: Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ......................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .......................................................................................................................................................

 

Dátum .................................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

  • kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky

  • kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote.

 

Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho.

 

Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu pri dodaní, poštovné a iné náklady a poplatky, a to výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný.

 

Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle tohto článku sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutú napríklad v dôsledku neprebratia alebo poškodením tovaru kupujúcim.

Článok VI. Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

Tovar zakúpený u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

Reklamácia tovaru musí obsahovať:

  • označenie čísla objednávky,

  • označenie predávajúceho,

  • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,

  • dôvod reklamácie,

  • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,

  • dátum a podpis kupujúceho.

 

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar za nezávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

Článok VII. Ochrana osobných údajov

Predávajúci bude v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracovávať osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke pre účely splnenia zmluvy. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje kupujúceho po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy, vybavenie prípadných nárokov kupujúceho zo zodpovednosti za vady a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné podľa právnych predpisov. Osobné údaje nebude predávajúci poskytovať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vyžaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy a v prípade, ak kupujúci s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné s ním zmluvu uzavrieť.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môže kupujúci uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho.

Kupujúci má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke HYPERLINK „https://www.uoou.sk” www.uoou.sk.

Pokiaľ k tomu kupujúci dá svoj samostatný súhlas, využije predávajúci tieto osobné údaje k prieskumu spokojnosti zákazníkov. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho.

Bližšie podrobnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v samostatnej sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.